Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir Slapukų naudojimo informacija

 Thewall.lt  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Thewall.lt  taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.thewall.lt
1.2. 
Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://thewall.lt, kurioje THE WALL klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
1.3. 
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – Rita Kaupelienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 976196, vykdanti veiklą adresu : Drobės g. 62-311, LT-53228, Kaunas

kontaktiniai duomenys: el. p. info@thewall.lt, tel.: +370 68255230

1.4. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.
1.5. 
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
1.6. 
Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
1.7. 
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.8. 
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.9. 
Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.
1.10. 
Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
1.11. 
Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.


2. 
BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.thewall.lt interneto svetainėje.


3.
 ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:
3.1.1. vardą, pavardę,
3.1.2. telefono numerį,
3.1.3. elektroninio pašto adresą,
3.1.4. prekės pristatymo adresą,
3.1.5. el. parduotuvės paskyros vartotojo vardas ir slaptažodis,
3.1.6. prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),
3.1.7. pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.),
3.2. Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.
3.3. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės.